Parenting, Relationships

My mom / my mamma.

My Mommy! / My mamma!

Remarks of 3 – 6 year old kids about their mothers.

Why did God make mothers?

1. She’s the only one who knows where the scotch tape is.

2. Mostly to clean the house.

3. To help us out of there when we were getting born.

How did God make mothers? 

1.  He used dirt, just like for the rest of us. 

2.  Magic plus super powers and a lot of stirring. 

3.  God made my mom just the same like he made me.  He just used bigger parts.

What ingredients are mothers made of? 

1.  God makes mothers out of clouds and angel hair and everything nice in the world and one dab of mean. 

2.  They had to get their start from men’s bones.  Then they mostly use string, I think.

Why did God give you your mother and not some other mom? 

1.  We’re related. 

2.  God knew she likes me a lot more than other people’s mom like me.

What kind of a little girl was your mom? 

1.  My mom has always been my mom and none of that other stuff.

 2.  I don’t know because I wasn’t there, but my guess would be pretty bossy. 

3.  They say she used to be nice.

What did mom need to know about dad before she married him? 

1.  His last name. 

2.  She had to know his background.  Like is he a crook?  Does he get drunk on beer? 

3.  Does he make at least a million rand a year?  Did he say NO to drugs and YES to chores?

Why did your mom marry your dad? 

1.  My dad makes the best spaghetti in the world.  And my mom eats a lot.

2.  She got too old to do anything else with him. 

3.  My grandma says that mom didn’t have her thinking cap on.

Who’s the boss at your house? 

1.  Mom doesn’t want to be boss, but she has to because dad’s such a goof ball. 

2.  Mom.  You can tell by room inspection.  She sees the stuff under the bed.

 3.  I guess mom is, but only because she has a lot more to do than dad.

What’s the difference between moms and dads? 

1.  Moms work at work and work at home and dads just go to work at work. 

2.  Moms know how to talk to teachers without scaring them. 

3.  Dads are taller and stronger, but moms have all the real power ’cause that’s who you got to ask if you want to sleep over at your friends. 

4.  Moms have magic, they make you feel better without medicine.

What does your mom do in her spare time? 

1.  Mothers don’t do spare time. 

2.  To hear her tell it, she pays bills all day long.

What would it take to make your mom perfect? 

1.  On the inside she’s already perfect.  Outside, I think some kind of plastic surgery. 

2.  Diet.  You know, her hair.  I’d diet, maybe blue.

If you could change one thing about your mom, what would it be?

1.  She has this weird thing about me keeping my room clean.  I’d get rid of that. 

2.  I’d make my mom smarter.  Then she would know it was my sister who did it not me. 

3.  I would like for her to get rid of those invisible eyes on the back of her head.

Taken from original on https://www.beliefnet.com/inspiration/2005/05/why-god-made-moms


They know so well / Hulle weet so goed!

Anwoorde van 3 – 6 jarige kinders oor hul mammas

Hoekom het God mammas gemaak?
  1. Net hulle weet waar die selotape is.

2. Om die huis skoon te maak.

3. Om ons te help as ons gebore word.

Hoe het God mammas gemaak?

1. Hy het grond gebruik, net soos vir die res van ons.

2. Bietjie “Magic” plus super kragte en baie omgekrap.

3. God het my ma net dieselfde gemaak as wat hy my gemaak het. Hy het net groter dele gebruik.

Watter bestanddele is gebruik om mammas te maak?

1. God maak moeders uit wolke en engelhare en alles lekker in die wêreld en een druppel befoeterd.

2. Hulle moes hul bene van mans se bene kry. Dan gebruik hulle meestal tou, dink ek.

Hoekom het God jou, jou ma gegee en nie ‘n ander ma nie?

1. Want ons is familie.

2. God het geweet sy hou baie meer van my as wat ander se ma’s van my sou hou.

Watter soort meisie was jou ma toe sy jonk was?

1. My ma was nog altyd my ma en niks van daardie ander lelike dinge nie.

2. Ek weet nie, want ek was nie daar nie, maar my raaiskoot sou baie “bossy” wees.

3. Hulle sê sy was toe baie oulik gewees.

Wat moes ma van pa weet voordat sy met hom getrou het?

1. Sy naam.

2. Sy moes sy agtergrond ken. Soos is hy ‘n skelm? Word hy dronk van bier?

3. Maak hy ten minste ‘n miljoen rand per jaar? Het hy NEE gesê vir dwelms en JA vir huiswerk?

Hoekom trou jou ma met jou pa?

1. My pa maak die beste spaghetti in die wêreld. En my ma eet baie.

2. Sy het te oud geword om enigiets anders met hom te doen.

3. My ouma sê omdat my ma nie altyd lekker reguit kan dink nie.

Wie is die baas in jou huis?

1. Ma wil nie baas wees nie, maar sy moet omdat pa partykeer twee rye spore loop.

2. Ma. Want sy doen kamerinspeksie en kan goed agter die kas en onder die bed sien.

3. Ek dink ma is, maar net omdat sy baie meer te doen het as pa.

Wat is die verskil tussen ma’s en pa’s?

1. Mamma werk by die werk en sy werk by die huis en pappa gaan werk net by die werk.

2. Mamma weet hoe om met onderwysers te praat sonder om hulle te bang te maak en te laat skrik.

3. Pa’s is groter en sterker, maar mammas weet altyd die beste, want jy moet haar vra as jy by jou vriende wil gaan slaap.

4. Mamma’s kan dokters ook wees, want hulle laat jou beter voel sonder medisyne.

Wat doen jou ma in haar vrye tyd?

1. Mammas het nie vrye tyd nie.

2. Sy sê altyd sy betaal die hele dag lank rekeninge.

Wat sal dit neem om jou ma perfek te maak?

1. Aan die binnekant is sy reeds volmaak. Buite, ek dink ‘n soort plastiese chirurgie.

2. Dye. Jy weet haar hare. Ek sal wil hê sy moet dit dye, miskien blou.

As jy een ding oor jou ma kan verander, wat sou dit wees?

1. Sy het hierdie vreemde en nare ding dat ek my kamer die heeltyd moet skoon hou. Ek sal daarvan ontslae raak.

2. Ek sal my ma slimmer maak. Dan sal sy weet dit was my suster wat dit gedoen het en nie ek nie.

3. Ek wil graag hê dat sy van die onsigbare oë op die agterkant van haar kop moet ontslae raak.

Oorspronklike op https://www.beliefnet.com/inspiration/2005/05/why-god-made-moms

1 thought on “My mom / my mamma.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s